Брюксел Център гр. София

Описание на обекта:

Брюксел Център гр. София

Възложител:
–––-

Начало: ––– г.

Край: ––– г.

Извършени СМР: