ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Περιγραφή και τοποθεσία έργου:

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

Εργοδότης
–––-

Έναρξη εργασιών –––

Ολοκλήρωση του έργου –––

Εκτέλεση: