ΚΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ-ΣΟΦΙΑ

Περιγραφή και τοποθεσία έργου:

ΚΤΗΡΙΟ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ-ΣΟΦΙΑ

Εργοδότης
–––-

Έναρξη εργασιών –––

Ολοκλήρωση του έργου –––

Εκτέλεση: