ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΕΑ ΣΟΦΙΑ

Περιγραφή και τοποθεσία έργου:

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΚΕΑ ΣΟΦΙΑ

Εργοδότης
–––-

Έναρξη εργασιών –––

Ολοκλήρωση του έργου –––

Εκτέλεση: