Επέκταση Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sofia Med

Περιγραφή και τοποθεσία έργου:

Επέκταση Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Sofia Med

Εργοδότης
–––-

Έναρξη εργασιών –––

Ολοκλήρωση του έργου –––

Εκτέλεση: