Επέκταση της παραγωγικής βάσης Melexis

Περιγραφή και τοποθεσία έργου:

Επέκταση της παραγωγικής βάσης Melexis

Εργοδότης
Cordell Bulgaria EAD

Έναρξη εργασιών –––

Ολοκλήρωση του έργου –––

Εκτέλεση:

  • Εφαρμογή συστημάτων ξηράς δόμησης
  • ψευδοροφές
  • διαχωριστικοί τοίχοι
  • επενδύσεις τοίχων
  • σοβάδες
  • χρώμα